حتی اگر تحصیلات مرتبط ندارید هم میتوانید در این دوره رایگان شرکت کنید و اولین اپلیکیشن خود را تولید کنید

چرا تو دوست من ؛ از این بازار پر سود سهمی نداشته باشی؟

ایمیل شما تحت هر شرایطی نزد ما محفوظ است پس از ایمیل اصلی خود استفاده کنید تا هیچ کدام از دروس را از دست ندهید